65th Day Of Lockdown

Maharashtra56948179181897 Tamil Nadu185459909136 Delhi152577264303 Gujarat152057549938 Rajasthan79474566178 Madhya Pradesh72613927313 Uttar Pradesh69913991182 West Bengal41921578289 Andhra Pradesh3245213359 Bihar300680014 Karnataka249379347 Punjab2106191840 Telangana2098132163 Jammu and Kashmir192185426 Odisha16608877 Haryana138183818 Kerala10885558 Assam832884 Uttarakhand493794 Jharkhand4621914 Chandigarh3641894 Chhatisgarh364830 Tripura2421650 Himachal Pradesh223634 Goa68370 Puducherry49170 Meghalaya20121 Nagaland1800 Manipur540 Arunachal Pradesh210 Mizoram110 Sikkim100
Nation Current Affairs 23 Jan 2019

Nation, Current affairs, 23 Jan 2019

ADVERTISEMENT


ADVERTISEMENT


ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT