136th Day Of Lockdown

Maharashtra49026232728117092 Tamil Nadu2850242275754690 Andhra Pradesh2069601204641842 Karnataka164924842322998 Delhi1427231282324082 Uttar Pradesh113378668341981 West Bengal89666630601954 Telangana7525753239601 Bihar7179446294400 Gujarat68855517922604 Assam5549737225132 Rajasthan4941835186763 Odisha4255028698292 Haryana4005433444467 Madhya Pradesh3729827621962 Kerala3170019147103 Jammu and Kashmir2392716218449 Punjab1901512491462 Jharkhand140705199129 Chhatisgarh10109761369 Uttarakhand8008484795 Goa7075511460 Tripura5520367528 Puducherry4147253758 Manipur301818147 Himachal Pradesh2879171013 Nagaland24056594 Arunachal Pradesh179011053 Chandigarh120671520 Meghalaya9173305 Sikkim7832971 Mizoram5022820
Vijay Rupani

Vijay Rupani

ADVERTISEMENT


ADVERTISEMENT


ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT