Mandya to witness star-studded battle?

DC | S.V. KRISHNA CHAITANYA
Published Dec 30, 2013, 5:21 pm IST
Updated Mar 19, 2019, 3:38 am IST
HDK dismisses speculation on fielding Bhavani Revanna from the Vokkaliga bastion.
Ramya and Rakshita.
 Ramya and Rakshita.
...
Location: Karnataka
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT